fbpx

Us presentem set blocs d'activitats de ciències socials, especialment d'història i de geografia, relacionades amb el món de la pesca i tot allò que l'envolta. 

1) Paisatge, gent i pesca dóna títol a un primer bloc d'activitats introductòries pensades per ajudar a l'alumnat a representar-se la transformació del paisatge de la Costa Brava en els darrers cinquanta anys, també el creixement
demogràfic i les transformacions i les permanències en el món de la pesca. L'objectiu és copsar la magnitud del canvi que ha sofert la Costa Brava en la segona meitat del segle XX.

Activitat 1. Paisatge, gent i pesca

2) "Avarar i Treure", ens situa a principis del segle XX, quan la costa era de la gent del mar i de les comunitats de pescadors i d'altres oficis relacionats amb la pesca i la navegació ocupaven el litoral. Es pretén fer una primera aproximació a la manera de viure de les comunitats de pescadors d'aquella època, contrastant la informació que ens proporcionen fotografies, textos literaris i restes materials. Es tracta d'un conjunt de propostes basades en l'anàlisi de diverses fonts històriques tractades en aquesta activitat com a matèria primera de la història.

Activitat 2. Avarar i treure

3) En Ramon es fa pescador, configura un bloc d'activitats basades en l'empatia amb un jove de tretze anys, el qual esdevé pescador l'any 1915, de la mà del seu oncle, un pescador molt experimentat que li transmetrà els seus coneixements sobre el mar, els peixos, la pesca, els vents i la vida. L'objectiu és documentar-se sobre les tècniques de pesca artesanals, la mentalitat dels pescadors, el paper de la dona, les habilitats i les destreses que requeria aquest ofici, el seu aprenentatge.... i tot plegat utilitzar-ho per confegir un text narratiu en forma de carta.

Activitat 3. En Ramon es fa pescador. 1915

4) De la Cala a Palamós, ens situa primer en els anys trenta per analitzar les causes del procés migratori produït des del sud de Catalunya i des del litoral llevantí a diverses localitats de la Costa Brava. Tot i que es concreta en el cas de les comunitats de pescadors procedents de l'Ametlla de Mar que es van instal·lar a Palamós entre 1910 i 1955. Ens interessa identificar els factors que provoquen l'emigració des dels llocs d'origen i aquelles circumstàncies que afavoreixen l'assentament en unes viles concretes com Palamós o Roses. Tanmateix, en una segona fase es proposa utilitzar el cas estudiat per comparar-lo amb d'altres processos migratoris com el dels anys 60 i 70 del segle XX (d'Andalusia i d'altres zones d'Espanya cap a Catalunya) i el de 1990-2006 des de països del Magrib.

Activitat 4. De la Cala a Palamós. 1930

5) L'Amadeo ha de decidir, és un estudi de cas que es situa els anys del "desarrollisme franquista", quan el creixement econòmic proporciona un ampli ventall de noves perspectives, i els fins ara pescadors han de prendre una
decisió sobre la continuïtat del seu treball en el món de la pesca. Se'ls planteja  la disjuntiva de seguir o bé abandonar vers sectors relacionats amb el turisme, la construcció, la restauració, etc. El mètode del cas emprat en aquest bloc d’activitats apropa l’alumnat a la realitat dels anys seixanta. Hauran d’analitzar i definir els problemes, cercar informació, contrastar idees i prendre decisions; tal com ho van fer moltes persones en aquells anys.

Activitat 5. L'Amadeu Puig Cendra ha de prendre una decisió a l'època del desarrollisme

6) La vida dels pescadors és un projecte de treball que utilitza la història oral com a recurs didàctic. Es tracta d’una introducció a la metodologia de la història oral, que alhora té com a objectiu facilitar als estudiants la comprensió de la manera de viure de la comunitat de pescadors de Palamós en els darrers cinquanta anys: Els canvis i les transformacions que ha sofert aquest ofici, també identificar els aspectes que no han canviat; els diferents sistemes de pesca, les relacions laborals, la formació, el paper del parentiu, el lleure, els espais de sociabilitat, etc. 

Activitat 6. La vida dels pescadors

7) Perspectives de futur, parteix del darrer àmbit del Museu de la Pesca de Palamós, titulat “El futur” i proposa un rôle play en forma de debat. Els diferents equips assumeixen rols diferents, es documenten i preparen arguments i contraarguments per a un debat sobre el futur de la pesca que han de realitzar a l'aula.

Activitat 7. Perspectives de futur

En cadascun dels set bloc d’activitats s’ha intentat:

  • Presentar els continguts des d’una perspectiva d’aplicabilitat a partir de situacions més o menys versemblants que ajudin als estudiants a la contextualització. 
  • Cercar uns organitzadors didàctics que donin projecció i transferència als continguts estudiats, més enllà del cas concret de la pesca i el seu entorn. Es tracta d’estudiar el canvi, treballar la història a partir de l’ús de diverses fonts (textuals, materials, iconogràfiques i orals), desenvolupar l’empatia, aprofundir en la causalitat i la comparació i l’argumentació. 
  • Utilitzar mètodes que donen el protagonisme als estudiants, és a dir mètodes que els porten a resoldre un cas, preparar una argumentació, desenvolupar l’empatia, planificar i fer un projecte, respondre interrogants, etc. En totes les activitats han de pensar, organitzar-se, buscar informació, treballar en equip, generar idees i prendre decisions.
  • Impulsar el treball en equip cooperatiu format per 3 o 4 estudiants que col·laboren i s’ajuden per aprendre. Es parteix del supòsit que la interacció que es produeix entre els mateixos estudiants quan cooperen i entre aquells i el professorat els facilita l’aprenentatge.
  • Desenvolupar les habilitats lingüístiques dels alumnes alhora que aprenen ciències socials, fent-los llegir textos de manera comprensiva, escriure narracions, descripcions, argumentacions, etc., i parlar entre ells en el grup cooperatiu, i fer exposicions orals davant dels altres companys i companyes. 
  • Afavorir la construcció del coneixement: Iniciar cada bloc d’activitats amb situacions assequibles i concretes, aprofundir cercant informació i contrastant-la amb els companys del grup i de la classe i finalment recapitular, sistematitzat i estructurar els aprenentatges.

compromis qualiat turistica     producte emporda    cat M P    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell 

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

ajuntament logo    logo palamos turisme